James Blunt

亞洲國際博覽館10號館, 香港, 香港
2018年 三月 29日 星期四 20:00 ( More 上尉詩人詹姆仕布朗特 Events )

James Blunt 的門票需求較多
敬請您等候我們查詢其門票的可用性

10%